Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej mieszczący się przy ul. Janowskiej 22, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83/ e-mail bp@org.bialapodlaska.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować w sprawie ochrony swoich danych: e-mailem iod@bialapodlaska.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane:
 4. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018.603) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach archiwalnych oraz dowodowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Pani/Panu/Państwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana/Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Okres przechowywania Pani/Pana/Państwa danych osobowych wynosi 3 lata, czyli przez 2018-2020 +1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione tym podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu/Państwu:
 4. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 5. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 6. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 8. prawo do przenoszenia danych;
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne i stanowi warunek zawarcia umowy.