Rodzice maja prawo do:

 • znajomości zadań dydaktyczno – wychowawczych danej grupy,
 • uczestniczenie w procesie adaptacji swojego dziecka,
 • wglądu osiągnięć swojego dziecka (teczka prac),
 • pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
 • uczestnictwa w zebraniach rodzicielskich z Dyrektorem żłobka,
 • organizacji uroczystości żłobkowych i innych ważnych dni w życiu dziecka,
 • uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
 • zgłaszania do opiekunek i Dyrektora żłobka wszelkich uwag, spostrzeżeń,
 • zażaleń oraz domagania się wyjaśnienia zaistniałych sytuacji.

Do obowiązków rodziców należy:

 • przyprowadzać dziecko zdrowe i czyste,
 • przyprowadzać i odbierać dziecko osobiście lub przez osoby upoważnione (za okazaniem dowodu osobistego) w godzinach ustalonych przez placówkę,
 • informować o przyczynie nieobecności,
 • niezwłocznie informować o stwierdzeniu u dziecka choroby zakaźnej,
 • odebrać dziecko w przypadku stwierdzenia u niego podwyższonej temperatury ciała lub innych niepokojących objawów dotyczących staniu zdrowia,
 • współpracować z personelem żłobka w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w żłobku,
 • rodzice zobowiązani są do uaktualniania numerów kontaktowych,
 • służyć pomocą w urządzaniu imprez i uroczystości żłobkowych,
 • stosować się do regulaminu żłobka.